web analytics
Arkiv

VEDTÆGTER FOR HORN-FÅRVANG IDRÆTSFORENING

§1
Foreningens navn er Horn-Fårvang Idrætsforening.
Foreningens mærke er H.F.I.F., og dens farve er blå og hvid.
Foreningens hjemsted er Fårvang.

§2
Foreningens formål er at fremme interessen for idræt samt at virke for idrætsungdommens almene udvikling.

§3
Foreningen består af specialafdelinger for idrætsgrene, der er optaget i foreningen og ledes af en hovedbestyrelse.
Hovedbestyrelsens opgave er at varetage foreningens fælle interesser og herunder at koordinere specialafdelingernes arbejde.
Der udfærdiges en forretningsorden med regler for hovedbestyrelsens ledelse af foreningens anliggender.
Specialafdelingerne varetager vedkommende afdelings særlige interesser og arbejder indenfor sit område selvstændigt og uafhængigt og med ansvar overfor hovedbestyrelsen.
Hver specialafdelings økonomi er adskilt fra de øvrige specialafdelingers økonomi.
En afdelingsbestyrelse må ikke uden forudgående godkendelse af hovedbestyrelsen foretage dispositioner, der indebærer udgifter eller økonomisk risiko for foreningen. Såfremt der mellem to eller flere specialafdelinger ikke kan opnåes enighed om løsning af spørgsmål, som vedrører de pågældende afdelinger, skal spørgsmålet forelægges hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig og bindende for de implicerede parter.
§4
Enhver, som opfylder D.I.F.’s amatørbestemmelser, kan optages som aktivt medlem af foreningen.
Enhver kan optages som passivt medlem af foreningen.
Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra en specialafdelingsbestyrelse nægte at optage en person som medlem, der i så fald har krav på at blive bekendtgjort med begrundelsen for nægtelsen.
Som medlem kan normalt ikke optages personer, der er ekskluderet af en anden idrætsforening.
Alle aktive medlemmer over 15 år, samt een af forældrene til aktive medlemmer under 15 år, har stemmeret på foreningens hovedgeneralforsamling samt på generalforsamlinger i den eller de afdelinger, hvor vedkommende er registreret som medlem.

§5
Størrelsen af kontingent for passive medlemmer fastsættes af hovedbestyrelsen, medens kontingent for aktive medlemmer fastsættes af de respektive specialafdelingers bestyrelse og godkendes af hovedbestyrelsen.
Restance med betaling af kontingent udover 3 måneder medfører normalt slettelse som medlem af Foreningen. Slettelse af aktive medlemmer indberettes til Idrætssamvirket i Gjern Kommune. Al kontingent tilgår afdelingskassereren.
Udmeldelse skal ske til afdelingskassereren/formanden. Kontingent skal udbetales til udgangen af det halvår, i hvilket udmeldelsen finder sted.

§6
Medlemmer, der udviser usportslig eller ukammeratlig opførsel, kan idømmes karantæne i indtil 1 måned af den specialafdeling, indenfor hvis rammer medlemmet har udvist ukorrekt opførsel. Ved grov usportslig eller usømmelig adfærd kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra den specialafdeling, indenfor hvis rammer forseelsen er begået, ekskludere et medlem af foreningen. Pågældende kan fordre eksklusionens berettigelse prøvet på den førstkommende ordinære hovedgeneralforsamling.

§7
Hovedbestyrelsen består af formanden for hver specialafdeling samt af 4 medlemmer valgt af hovedgeneralforsamlingen. Valgperioden for de 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer er 2 år, hvoraf de 2 vælges i lige år og de 2 øvrige i ulige år. i tilfælde af forfald kan formanden for en specialafdeling lade sig repræsentere af en stedfortræder for vedkommende specialafdelings bestyrelse.
Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter for èt år ad gangen. Valgbar er ethvert medlem af foreningen, der er over 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv for èt år ad gangen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Medlemmer af specialafdelingernes bestyrelse kan ikke samtidigt være formand, næstformand, kasserer eller sekretær for hovedbestyrelsen.
Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøder. Møde skal afholdes èn gang om måneden og iøvrigt, når der er behov herfor. Møde skal endvidere afholdes, når krav herom fremsættes af 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1 udover halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Afgørelserne træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Til beslutning om indstilling til generalforsamling om ændring af vedtægter eller foreningens ophør kræves dog, at mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for.
Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve et punkt på dagsordenen udsat til afgørelse på næste bestyrelsesmøde.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Formand, næstformand, kasserer og sekretær danner forretningsudvalg.
§8
Foreningen tegnes normalt af formanden alene eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt til foreningens optagelse af lån kræves dog underskrift af 3/4 af bestyrelsens medlemmer. Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan der meddeles prokura.
§9
Foreningens midler skal med undtagelse af den del af formuen, der indestår i fast ejendom, inventar og idrætsremedier m.v. eller som bruges i den daglige drift, anbringes på betryggende måde i bank, sparekasse eller på girokonto.
Foreningens værdipapirer skal være noteret på foreningens navn.

§ 10
En specialafdelings bestyrelse består af 3,5 eller 7 medlemmer, som vælges af afdelingens generalforsamling.
Valgperioden er 2 år, hvoraf der i lige år vælges et antal på 1 over halvdelen, medens resten vælges i ulige år.
Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Valgbar er ethvert medlem af foreningen, der er over 18 år, dog således, at der til bestyrelsen kan vælges 1 medlem, der er mellem 15 og 18 år. Vedkommende kan ikke vælges som formand eller kasserer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen med ffor— mand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Møde skal afholdes èn gang om måneden og iøvrigt, når der er behov herfor.
Møde skal afholdes når krav herom fremsættes af 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Afgørelserne træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve et punkt på dagsordenen udsat til afgørelse på næste bestyrelsesmøde.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
En specialafdeling tegnes af forrnanden alene eller af sekretæren i forening med et bestyrelsesmedlem.
§ 11
Hovedbestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt eller ønskeligt, nedsætte særlige udvalg til varetagelse af idrætsgrene, hvor deltagerantallet ikke er af en sådan størrelse, at der kan oprettes en selvstændig specialafdeling.
Nye specialafdelinger kan kun oprettes ved godkendelse på en hovedgeneral- forsamling.
§ 12
Foreningens og dermed specialafdelingernes regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab, herunder regnskab for specialafdelingerne, afleveres af hovedkassereren i revideret stand til hovedbestyrelsens godkendelse senest 40 dage efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på hovedgeneralforsamlingen for èt år ad gangen. Revisorerne må ikke være medlemmer af hverken hovedbestyrelse eller af en specialafdelings bestyrelse.
§ 13
Specialafdelingerne afholder ordinær generalforsamling en gang årligt senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. Foreningens hovedgeneralforsamling afholdes senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indsendes skriftligt til foreningens formand, respektive formanden for vedkommende specialafdeling, således at han har det i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Enhver generalforsamling skal indvarsles mindst 8 dage forud for dens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling i såvel foreningen som specialafdelingerne kan afholdes, når hovedbestyrelsen, respektive bestyrelsen for vedkommende specialafdeling finder det nødvendigt.

§ 14
Hovedgeneralforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender.
På generalforsamlingen aflægger hovedformanden årsberetning, ligesom det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutning om ophævelse af en specialafdeling skal ske på en ordinær eller ekstraordinær hovedgeneral forsamling.
Vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter samt beslutning om ophævelse af foreningen skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

§ 15
Specialafdelingernes generalforsamling er højeste myndighed i vedkommende afdelings anliggender. På generalforsamlingen aflægger formanden årsberetning, ligeom afdelingens reviderede og af hovedbestyrelsen godkendte regnskab forelægges til efterretning.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemme flerhed.

§ 16
I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder dens formue idrætsungdommen i Fårvang.
§17
Hermed ophæves alle hidtil gældende vedtægter.
Således vedtaget den 26.01.1989 og endelig vedtaget den 08.02.1989.

Hovedbestyrelsen:
Kjeld Sørensen
formand
Knud Kristensen
kasserer
Birthe Anderseen
håndbold
Ib Gertsen
sekretær
Jerrik Pedersen
næstformand
Kristian Rasmussen
badminton/gymnastik
Tage Madsen
fodbold