web analytics
Arkiv

FORRETNINGSORDEN FOR HFIF

 01. ANNONCER
Ansvar for og udgifter til annoncer påhviler den enkelte afdeling

02. BANE—OG LYSANLÆG
Ansvar for og vedligeholdelse af bane-og lysanlæg påhviler hovedafdelingen.
Ansvar for vedligeholdelse af mål, hjørneflag, net, afkridtning m.m. påhviler specialafdelingerne.

03. BUDGET
Der udarbejdes budget for såvel indtægter som udgifter af hver afdeling, jvf, vedtægterne § 3.
Budget forelægges til godkendelse hvert år inden 1. november. Budgettet omfatter det kommende kalenderår. (=regnskabsår)

04. ENTRE
Entre’ ved sportslige arrangementer fastsættes og opkræves af den enkelte afdeling.
Entre’ ved øvrige arrangementer fastsættes og opkræves af den afdeling, der afholder arrangementet.

05. FORSIKRINGER
Alle udgifter til forsikringer afholdes af hovedafdelingen.

06. FÅREMARKED
Ansvar for Fåremarkedet, herunder forhandlinger med Fårvang Borger- og Håndværkerforening, med offentlige myndigheder m.v. påhviler hovedafdelingen.
Ved uddelegering af opgaver og arbejder i forbindelse med arrangementet kan hovedbestyrelsen disponere over bestyrelsesmedlemmer fra alle afdelinger.

07. GAVER
Udgifter til gaver til ledere, trænere, medlemmer m.fl. påhviler den enkelte afdeling.

08. HALLEJE
Udgifter til halleje afholdes af den enkelte specialafdeling. Refusion af lejen efter gældende regler sker gennem hovedafdelingen.

09. HORNET
Ansvar for og udgifter til foreningens blad påhviler hovedafdelingen.

10. HOVEDBESTYRELSESMØDER
Møde afholdes en gang om måneden, jvf. i øvrigt vedtægternes § 7, hovedformanden kan i særlige tilfælde indkalde til ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder efter behov.

11. KLUBFESTER
Ansvar for og udgifter til klubfester påhviler den enkelte afdeling.

12. KLUBHUS OG KIOSK
Ansvar for klubhus og kiosk påhviler hovedafdelingen.
Fodboldafdelingen driver kiosken og som følge heraf tilfalder et evt. overskud afdelingen.
Støtteforeningen, bestående af hovedformanden, hovedkassereren og en repræsentant fra fodboldafdelingen, fører tilsyn med kioskdriften. Udgifter til anskaffelser til kioskdriften indgår i kioskens regnskab.

13. KOMMUNALT TILSKUD
Ansøgning om lokaletilskud indsendes af hovedafdelingen (kassereren), herunder også ansøgning om refusion af halleje.
Hver enkelt specialafdeling udarbejder, inden en af hovedbestyrelsen fastsat frist, medlemslister til
sekretæren, der har ansvaret for fremsendelse af medlemslister til kommunen.
Medlemstilskuddet fordeles med 25 % til hovedafdelingen og 75 % til de enkelte afdelinger. Tilskuddet indregnes i budgetterne.

14. KONTINGENT
Størrelsen af kontingent fastsættes af den enkelte afdeling og godkendes af hovedbestyrelsen, jvf, vedtægternes § 5.
De enkelte afdelinger opkræver selv kontingent. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri i den specialafdeling, hvis bestyrelse de er medlem af.
Den enkelte afdeling kan beslutte at betale kontingent for sine bestyrelsesmedlemmer, hvis de ønsker at være medlem i en anden afdeling.

15. KONTORARTIKLER
Kontorartikler herunder kuverter, brevpapir etc. indkøbes af hovedafdelingen (kassereren), der også afholder udgifterne hertil.

16. KURSUS
Deltagerne indstilles og tilmeldes af den enkelte afdeling til de relevante kursus.
Udgifterne hertil refunderes af hovedbestyrelsen efter de gældende takster.

17. LODSEDDEL
Ansvar for lodseddel, herunder antal gevinster, udformning, antal, pris m.v. påhviler hovedbestyrelsen. Salg af lodseddel kan uddelegeres til de enkelte afdelinger.

18. MATERIEL
Ansvar for nyanskaffelser og vedligeholdelse af materiel, herunder bolde, trøjer, overtræksdragter m.v., påhviler den enkelte specialafdeling, der også selv afholder udgifterne hertil.

19. MØDER
Udgifter til møder afholdes af den enkelte afdeling.

20. OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG ORGANISATIONER
Hovedafdelingen er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheder og alle de organisationer, foreningen er tilknyttet.
Indberetningslister om medlemstal m.v. udarbejdes af den enkelte specialafdeling og indsendes gennem hovedafdelingen.
Løbende indberetninger, herunder sportslige resultater, holdopstillinger m.v., indsendes direkte af den enkelte specialafdeling.

21. SPONSORER
Ansvar overfor alle foreningens sponsorer påhviler hovedafdelingen. I øvrigt henvises til forretningsordnens bilag 1.

22. SPORTSLIGE ARRANGEMENTER
Der kan udover de arrangementer, der er fastlagt gennem de officielle turneringer o..lign. arrangeres sportsstævner og kampe af indtægtsgivende art af den enkelte specialafdeling efter forudgående orientering af hovedbestyrelsen.
Ikke-sportslige arrangementer af indtægtsgivende art, f.eks. lodseddelsalg kan ikke arrangeres uden hovedbestyrelsens samtykke.

23. STØTTEMEDLEMMER OG PASSIVE MEDLEMMER
Størrelsen af og opkrævningsmåde for kontingent af støttemedlemmer og passive medlemmer fastsættes af hovedafdelingen. Kontingentet tilgår hovedafdelingen.

24. TELEFON
Udgifter til telefon i klubhuset afholdes af hovedafdelingen.

25. TILMELDINGSGEBYR OG KONTIGENT
Den enkelte afdeling afholder selv udgifter til turneringsgebyr, kontingenter, halleje m.v.
Kontingent til fælles organisationer afholdes af hovedafdelingen.

26. TELTFORENINGEN
Hovedafdelingen har ansvar for samarbejdet med Fårvang Borger- og Håndværkerforening om udlejning af telte m.v. i den af parterne oprettede separate teltforening. Der kan i forbindelse med udlejning af telte, borde m. v. disponeres over bestyrelsesmedlemmer fra specialafdelingerne.

27. VENSKABSKLUBBER
Den enkelte afdeling har selv ansvaret for samarbejdet med venskabsklubber og afholder selv de med arrangementerne forbundne udgifter. Det samme gør sig gældende for deltagelse i diverse inden- og udenlandske stævner og turneringer.

28. ØKONOMI
Hver afdelings økonomi er adskilt fra og uafhængig af de øvrige specialafdelingers, dog med ansvar overfor hovedbestyrelsen, jvf, vedtægternes § 3.
Hovedafdelingen kan efter beslutning af hovedbestyrelsen yde tilskud til specialafdelingerne.
Fællesregnskab for hele foreningen opstilles af hovedkassereren. De enkelte afdelingers kasserere fører selv afdelingens regnskab, dette skal ske efter retningslinier udstukket af hovedkassereren.
Hovedkassereren orienterer om foreningens økonomi på hovedbestyrelsesmøderne.
Alle indkøb til foreningen foretages normalt kontant.
Overgangsbestemmelser fastsættes af hovedbestyrelsen, ligesom evt. tvivlsspørgsmål afgøres af hovedbestyrelsen. Ændringer af forretningsordnen kan kun foretages af hovedbestyrelsen.

Denne forretningsorden er godkendt på et hovedbestyrelsesmøde d. 9. september 1992 af:
Ib Geertsen, Knud Erik Jensen, Finn Jensen, Per Larsen, Henrik Jørgensen, Ib Christensen og Ole Petersen.